Dołącz do newslettera:
To­reb­ka nerka… Prak­tycz­na, mi­ni­ma­li­stycz­na, po­mie­ści naj­po­trzeb­niej­sze przed­mio­ty pod­czas spa­ce­ru, wy­pra­wy po skle­pach, a tak­że wyj­ścia do pra­cy. Dziś to­reb­ka ner­ka to nie atry­but spor­tow­ca, a sty­lo­wy do­da­tek dla każ­dej ele­ganc­kiej ko­bie­ty i szy­kow­ne­go męż­czy­zny­!

Na­szą ideą jest two­rze­nie ele­ganc­kich ne­re­k, w któ­rych po­mie­ścisz nie­zbęd­ne mi­ni­mum – rze­czy, któ­re za­wsze mu­sisz mieć przy so­bie. Z pew­no­ścią nie raz nie mo­gliście zna­leźć te­le­fo­nu, klu­czy czy port­fe­la w swo­jej to­reb­ce. Ana­li­zu­jąc jej za­war­tość od­po­wie­dzcie so­bie wspól­nie z na­mi na py­ta­nie „A na co mi to?" i za­koń­czcie raz na za­wsze ota­cza­nie się ma­są nie­po­trzeb­nych przed­mio­tów.

Z na­szy­mi ner­ka­mi hand­ma­de bę­dziesz mieć pod rę­ką za­wsze wszyst­ko, cze­go po­trze­bu­je­sz, w pięk­nej i uni­ka­to­wej opra­wie! Spo­śród asor­ty­men­tu Anacomito? wy­bie­rzesz za­rów­no to­reb­ki ner­ki świet­nie pa­su­ją­ce do je­an­sów i zwiew­nej ko­szu­li, jak rów­nież ele­ganc­kie ner­ki do­sko­na­le wpi­su­ją­ce się w no­wo­cze­sny dress co­de biz­ne­so­wy!

Czytaj więcej >>>

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów