Ner­ki Anacomito? to to­reb­ki hand­ma­de, które wy­ko­nu­je­my z cie­ka­wych ma­te­ria­łó­w: wy­ko­rzy­stu­je­my tka­ni­ny na­tu­ral­ne, skó­ry, jeans, ak­sa­mi­t, ba­weł­nę wos­ko­wa­ną. Two­rząc odpo­wie­dzial­ną modę, się­ga­my też świa­do­mie po ma­ter­iały z re­cy­klin­gu: resztki tka­nin i skór, z któ­rych wy­ko­nu­je­my uni­ka­to­we mo­de­le. Mo­ty­wy i de­se­nie ubie­ra­my w te­ma­tycz­ne ko­lek­cje, któ­re z jed­nej stro­ny od­po­wia­da­ją naj­now­szym tren­do­m, z dru­giej zaś na­wią­zu­ją do po­nad­cza­so­wej, kla­sycz­nej elegancji.

Każ­dy mo­del pro­du­ku­je­my ręcz­nie w nie­wie­lu eg­zem­pla­rza­ch, z ogrom­ną pie­czo­ło­wi­to­ścią, dba­jąc o szcze­góły. Szy­te przez nas to­reb­ki są sta­ran­nie do­pra­co­wa­ne. Er­go­no­micz­ny kształt za­pew­nia wy­go­dę i funkcjo­nal­ność. Ko­lo­ry i fak­tu­ry spra­wia­ją, że moż­na je do­sto­so­wać do każ­dej oka­zji i sty­li­za­cji­. Natomiast ory­gi­nal­na op­cja przy­cze­pia­nia­ ner­ki do szlu­fek dżin­sów oraz ko­lo­ro­we wy­mien­ne pas­ki, gwa­ran­tu­ją, że ich no­sze­nie, sta­nie się dla Ciebie przy­jem­noś­cią.

NERKA - Burned Sand

Cena od: 139.00 zł

NERKA - Gattopardo

Cena od: 124.00 zł

NERKA - Wax Red

Cena od: 154.00 zł

NERKA - Cayenne Velvet

Cena od: 139.00 zł

NERKA - Velvet Sangria

Cena od: 119.00 zł

NERKA - Millennial Velvet

Cena od: 139.00 zł

NERKA - Velvet Mustard

Cena od: 124.00 zł

NERKA - Wax Tobac

Cena od: 154.00 zł

NERKA - Eco Rose

Cena od: 139.00 zł

NERKA - Velvet Gray

Cena od: 139.00 zł

NERKA - Jeans Blues Dark

Cena od: 124.00 zł

NERKA - Jeans Blues

Cena od: 124.00 zł

NERKA - Velvet Biscay

Cena od: 119.00 zł

NERKA - Amethyst Velvet

Cena od: 119.00 zł

NERKA - Emerald Velvet

Cena od: 139.00 zł

NERKA - Velvet Black

Cena od: 134.00 zł

NERKA - Black Satin

Cena od: 139.00 zł

NERKA - Broken Twill

Cena od: 124.00 zł

NERKA - Silence Silver

Cena od: 139.00 zł

NERKA - Lizard Leather

Cena od: 210.00 zł

NERKA - Croc Leather

Cena od: 210.00 zł

NERKA - Wax Yorkshire

Cena od: 154.00 zł

NERKA - Wax Navy

Cena od: 154.00 zł

NERKA - Wax Black

Cena od: 154.00 zł

NERKA - Wax Khaki

Cena od: 154.00 zł

NERKA - Resist Total

Cena od: 139.00 zł

NERKA - Suede Brown

Cena od: 174.00 zł

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów